Lịch Sử

Văn Kiện Lập Dòng

  1. Văn kiện lập Dòng

 Để giải thích lý do xin lập Dòng, Đức Cha Valentin HERRGOTT đã gửi văn thư  trình  bày cho Thánh Bộ Truyền giáo , nguyên văn  Pháp  ngữ  như  sau :

“ J’ai la joie de vous annoncer que sur avis favorable du cardinal VAN ROSSUM, nous sommes en train de fonder un Institut religieux à voeux simples, pour hommes, afin de former des catéchistes pour la Mission. Les prêtres étant absorbés par leur ministère ne peuvent se charger eux-mêmes de l’instruction des catéchumènes et des néophytes; d’autre part les laišcs dont nous pouvons nous servir et qui sont toujours un peu jeunes, n’arrivent guère à gagner la confiance des personnes âgées et il n’est pas rare de voir des catéchumènes se retirer pour ce motif. Un catéchiste religieux, par sa formation, sa gravité, son désintéressement, et les vertus qu’il pratique aura l’ascendant voulu pour plaire et attirer les paišens à la religion. Nous cherchons ces aides précieux depuis de nombreuses années, car nous espérons d’eux beaucoup pour l’évangélisation des paišens.”

          Xin tạm dịch như sau : “Tôi vui mừng thông báo là, theo ý kiến thuận lợi của Hồng y Van ROSSUM, tôi đang cho thành lập một Tu hội nam với các Tu sĩ có lời khấn đơn, nhằm đào tạo những giảng viên giáo lý cho xứ truyền giáo : vì các linh mục quá bận việc mục vu, không thể cáng đáng nổi việc dạy giáo lý cho các dự tòng và tân tòng, vả lại các giáo dân xử dụng được lại thường là còn trẻ và không có uy tín đối với những người lớn tuổi, đã có trường hợp những dự tòng rút lui vì lý do này; trong khi đó một giảng viên giáo lý tu sĩ, nhờ được huấn luyện kỹ, có tính đúng đắn, tận tâm và đạo đức sẽ dễ thu phục lương dân hơn. Đã từ nhiều năm nay, chúng tôi tìm kiếm những trợ lực viên như thế, vì chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng vào họ trong việc truyền bá Tin Mừng cho người ngoại giáo.”

  1. Chỉ dụ lập Dòng Thánh Gia (Nguyên văn tiếng Việt thời đó)

“ Đức Thầy Valentinô  làm Giám mục Samosaten, thay mặt Tòa Thánh mà cai trị địa phận PHNOM PENH, vì quyền phép Hội Thánh ban (số luật 492/1) và nhờ Tòa áp việc Hội Tấn giáo ưng chịu, ngày mồng 8 tháng Juin năm 1931.

Ta ban Chỉ dụ này mà lập tại BANAM, tỉnh Prey-Veng (Cambodge), một Nhà Dòng Thầy Giảng Thánh Gia Thất trong nhà mới lập  gần Trường Thầy Giảng, để làm Nhà Tập và Nhà Thử.

          Bao lâu Nhà Dòng chẳng có đủ người lãnh phận sự trong Dòng, thì ta cử Linh mục Dòng Sai làm đầu địa sở, bây giờ là Cha  Alphonsô BLONDET,làm Bề trên thế hành cai quản Nhà Dòng, được mọi quyền phép như có chỉ riêng trong luật phép , và cho Cha Anphôngsô NGUYỄN THIÊN TỨ, Linh mục bổn quốc làm Thầy dạy Nhà Tập.

          Ta ban luật phép sau này cho Nhà Dòng. Luật phép ấy có hai phần, và cả thẩy được mười chín đoạn (1). Ý ta muốn cho giữ thử trong vòng mười năm, kể từ ngày 15 tháng Aout năm 1931.

                                                                                       Ban tại Phnom Pénh, ngày 25 tháng Juillet năm 1931.

                                                                                                           GM.Valentin HERRGOTT

                                                                                                     Giám quản Tông Tòa Phnom Penh

                                                                                                                         ( Ấn ký )

Bài viết liên quan