Đời Sống Thánh Hiến Suy Tư – Chia Sẻ Thần học

Các văn kiện của Giáo Hội về Đời Sống Thánh Hiến (Lm. GB. Trần Hữu Hạnh, CSF)

Cùng tìm hiểu các  văn kiện của Giáo Hội liên quan đến Đời sống Thánh hiến qua sự trình bày của linh mục JB. Trần Hữu Hạnh, CSF

Một số tài liệu được giới thiệu:

I. Công đồng Vatican II

 1. Perfectae Caritatis (PC): The Decree on the Renewal of Religious Life (Sắc lệnh “Đức ái trọn hảo”, nói về việc canh tân và thích nghi đời tu)
 2. Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church (Hiến chế tín lý về Hội thánh)

II. Đức Phaolô VI (1963- 1978)

 1. Evangelica Testificatio (ET), 29/6/1971: The Apostolic Exhortation on the Renewal of Religious Life (Tông huấn Chứng tá Tin Mừng)
 2. Evangelii Nuntiandi, EN, 1975 (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng)

III. Đức Gioan Phaolô II (1978- 2005)

 1. Vita Consecrata (VC), 25/3/1996: Post-Synodal Apostolic Exhortation (Tông huấn về Đời sống thánh hiến)
 2. Tông huấn Redemptionis Donum (RD-Hồng ân cứu độ)
 3. Redemptoris Missio, RM, 1990  (thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc): số 69- 70 (Dấn thân vào việc loan báo Tin mừng)
 4. Ecclesia in Asia, EA, 1999 (Đời Sống Thánh Hiến Và Các Hội Truyền giáo)
 5. Thư gởi các người tận hiến nhân dịp Năm Thánh Mẫu (22/5/1988)

IV. Bộ Phụng Tự

      Hai quyển Nghi thức khấn dòng (1970) và Nghi thức Thánh hiến Trinh nữ (Ordo Consecrationis Virginum- OCV, 1970) nói đến thần học về đời tu

V. Bộ Tu sĩ

 1. Văn kiện Mutuae Relationes, 14/5/1978 (MR- Mối tương quan giữa các Giám mục với các tu sĩ)
 2. Văn kiện Chiều kích chiêm niệm của đời tu (The Contemplative Dimension of Religious Life– CDRL), 1980
 3. Văn kiện Tu sĩ với sự thăng tiến con người (Religious and Human Promotion– RHP), 1980
 4. Văn kiện Những yếu tố cốt yếu của đời tu (EE), 1983
 5. Về việc đào tạo tu sĩ (Potissimum Institutioni- PI), 1990
 6. Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn: Vita Fraterna in Communitate (FLC), 2/2/1994
 7. Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô (Starting Afresh From Christ: A Renewed Commitment to Consecrated Life in the Third Millennium– SAFC), 19/5/2002

VI. Các văn kiện khác

 1. Sách GLGHCG (CCC), số 914- 933
 2. Hai Bộ Giáo luật + của Giáo hội Latinh (CIC), 1983: đ. 573- 746

  + của Giáo hội Đông phương(CCEO), 1990: đ. 410- 572

 3. Bộ giáo luật 1983

File chi tiết:  Xem tại đây

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan