Sinh Hoạt Hội dòng

THƯ NGỎ: HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG THÁNH GIA

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” (Mt 9,37-38)

Xin quý vị thêm lời cầu nguyện và chung tay với Hội Dòng chúng con trong tiến trình đào tạo các tu sĩ, linh mục tương lai.

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Gia Đình Thánh Gia Thất, ban cho Quý vị muôn ơn lành hồn xác.

Bài viết liên quan