VIDEO

Video bài giảng Thứ Hai tuần XXXIII TN

https://www.youtube.com/watch?v=YTVMActBge0&t=190s

Video bài giảng trong thánh lễ Thứ Hai tuần XXXIII TN tại Cộng đoàn Văn Thánh

Bài viết liên quan