Suy Niệm Hằng Ngày

Video bài giảng Thứ Sáu tuần 2 mùa Vọng

https://www.youtube.com/watch?v=j8H3lQHgLW8

 

Bài viết liên quan