Thông Tin

Dòng Tên có Tân Bề Trên Cả: Cha Arturo Sosa Abascal, S.J.

Tổng Hội 36 của Dòng Tên đã bầu Cha Arturo Sosa Abascal, S.J., thuộc tỉnh Dòng Venezuela, làm Bề Trên Cả thứ 31 của Dòng Tên.

Cha Arturo Sosa Abascal sinh tại Caracas, Venezuela ngày 12 tháng 11 năm 1948. Ngài hiện là Thụ uỷ đặc trách các nhà và sứ vụ quốc tế của Dòng tại Rôma.

Cha có bằng tiến sĩ về Khoa học Chính trị tại Universidad Central de Venezuela. Ngài nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Anh và hiểu được tiếng Pháp.

Khi nhận sứ mạng làm Bề Trên Cả, cha Arturo Sosa Abascal đã chia sẻ tâm tình của mình như sau:

“Lúc này tôi cảm thấy rất cần những trợ giúp, vì đây là khởi đầu một thách đố lớn lao. Đây là Dòng Chúa Giêsu và cả Chúa Giêsu cũng phải cố gắng làm cùng chúng tôi. Tôi tin tưởng các anh em trong Dòng, các anh em đều rất tốt. Tôi cũng hy vọng là Tổng Hội chúng tôi làm việc nhóm hiệu quả và ngay cả đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho những bước đi sắp tới: đây không phải là công việc của mỗi cá nhân, nhưng là của toàn thân thể Dòng. Tôi sẽ cố gắng bao nhiêu có thể. Tôi rất bất ngờ. Tôi biết ơn Chúa rất nhiều.”

Tứ Quyết SJ

Bài viết liên quan