Giáo Hội Toàn Cầu

Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

Đại hội Thường kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, phiên họp thứ nhất
(Hội trường Phaolô VI, từ ngày 4-29/10/2023)

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
 

4/10 – Thứ Tư

 9.00

Khai mạc trọng thể
Thánh Lễ đồng tế

(Quảng trường Thánh Phêrô)

 

11.00-12.30

Huấn luyện tham dự viên về cách sử dụng
các tài liệu công cụ

 

16.15-17.45

Họp chung lần thứ nhất
Lời chào của Chủ tịch thụ ủy
Lời chào của Đức Thánh Cha
Báo cáo của Tổng Thư ký

 

18.15-19.30

Báo cáo của Tổng Tường trình viên
Instrumentum laboris [Tài liệu làm việc] / Phần A:
Hướng tới một Giáo hội hiệp hành. Một kinh nghiệm toàn thể.

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

5/10 – Thứ Năm

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt I)

 

Đối thoại thiêng liêng về phần A của Tài liệu làm việc

 

16.00-19.15

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt II)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)

6/10 – Thứ Sáu

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

16.00-19.15

Họp chung lần thứ ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

7/10 – Thứ Bảy

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt III)

 

12.30

Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

Buổi chiều

Nghỉ ngơi

 

8/10 – Chúa Nhật

Ngày nghỉ

9/10 – Thứ Hai

8.45
10.00-12.30

Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
Họp chung lần thứ tư
Instrumentum laboris / Phần B 1
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
Biểu quyết bầu chọn thành viên của Ủy ban Biên soạn Bản Tổng hợp và Ủy ban Thông tin

 

16.00-19.15

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IV)
Đối thoại thiêng liêng về phần B1 của Tài liệu làm việc

10/10 – Thứ Ba

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt V)

 

16.00-19.15

Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

11/10 – Thứ Tư

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ sáu
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

16.00-19.15

Họp chung lần thứ bảy
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

12/10 – Thứ Năm

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VI)

 

12.30

Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

Buổi chiều

Hành hương

13/10 – Thứ Sáu

8.45

Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)

 

10.00-12.30

Họp chung lần thứ tám
Tài liệu làm việc / Phần B 2:
Đồng trách nhiệm trong Sứ vụ: Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn các ân ban và nhiệm vụ trong việc phục vụ Tin Mừng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

 

16.00-19.15

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VII)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 2 của Tài liệu Làm việc

14/10 – Thứ Bảy

8.45
9.00-12.30
 

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VIII)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)

 

Buổi chiều

Nghỉ ngơi

15/10 – Chúa Nhật

Ngày nghỉ

 

16/10 – Thứ Hai

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ chín
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

16.00-19.15

Họp chung lần thứ mười
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

17/10 – Thứ Ba

8.45
9.00-12.30
 

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười một
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

16.00-19.15

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IX)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ

 

19.15

Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

18/10 – Thứ Tư

8.45

Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)

 

10.00-12.30

Họp chung lần thứ mười hai
Tài liệu Làm việc / Phần B 3:
Tham gia, bổn phận đồng trách nhiệm và quyền bính: Những tiến trình, cơ cấu và định chế nào có trong một Giáo hội hiệp hành mang tính sứ mạng?

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

 

16.00-19.15

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt X)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 3 của Tài liệu Làm việc

 

19/10 – Thứ Năm

8.45
9.00-12.30

 

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XI)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
 

 

16.00-19.00

 

Họp chung lần thứ mười ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

19.15

Cầu nguyện cho người nhập cư và tị nạn
(Quảng trường thánh Phêrô)

 

20/10 – Thứ Sáu

8.45
9.00-12.30

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười bốn
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

16.00-19.15

Họp chung lần thứ mười năm
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

21/10 – Thứ Bảy

8.45
9.00-12.30
 

Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XII)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ

 

12.30
 

Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

Buổi chiều
 

Nghỉ ngơi

22/10 – Chúa Nhật

Ngày nghỉ
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

23/10 – Thứ Hai

8.45
 

Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)

 

10.00-12.30

 

Họp chung lần thứ mười sáu
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần A
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân.

 

16.00-19.15
 

Họp chung lần thứ mười bảy
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần A

 

24/10 – Thứ Ba

8.45

Cầu nguyện

 

9.00-12.30

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIII)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần A.

 

12.30

Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký.

 

Buổi chiều

Nghỉ ngơi
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

25/10 – Thứ Tư

8.45
9.00-12.30

 

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười tám
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân

 

16.00-19.15

Họp chung lần thứ mười chín
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần B

 

19.30

Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi (Vườn Vatican)

 

26/10 – Thứ Năm

8.45

Cầu nguyện

 

9.00-12.30

Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIV)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần B.

 

12.30

Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký

 

Buổi chiều

Nghỉ ngơi.

27/10 – Thứ Sáu

Ngày nghỉ

 

28/10 – Thứ Bảy

8.45
9.00-12.30

16.00-19.15

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai mươi
Đọc Bản tổng hợp trong Hội trường Phaolo VI
Họp chung lần thứ hai mươi mốt
Phê chuẩn
Thánh ca Te Deum

29/10 – Chúa Nhật

10.00

Bế mạc trọng thể
Thánh lễ đồng tế
 (Đền Thờ Thánh Phêrô)

Lịch trình làm việc này có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng.

Vatican 21/09/2023

Hồng y Mario Grech
Tổng Thư ký

Bài viết liên quan