Giáo Hội Việt Nam

TGPHN: Chương trình tuần thánh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – NĂM 2020

TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI

(Các Thánh lễ và Nghi thức cử hành được truyền hình trực tuyến trên trang tonggiaophanhanoi.org)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 05/04/2020

– 7h00 – Thánh lễ: Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng

– 18h00 – Thánh lễ: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

THỨ HAI – THỨ TƯ – 06-08/04/2020

– 5h30 – Thánh lễ – Chủ tế:

Thứ Hai: Cha Giuse Trần Mạnh Phong;

Thứ Ba – Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng;

Thứ Tư – Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn

– 18h00 – Giảng tĩnh tâm:

+ Thứ Hai – 06/04/2020:  Hy vọng của ơn cứu độ – Cha Bruno Phạm Bá Quế

+ Thứ Ba – 07/04/2020: Thập giá – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

+ Thứ Tư – 08/04/2020: Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

– 18h30 – Thánh lễ – Chủ tế Thánh lễ: 

Thứ Hai: Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng;

Thứ Ba và thứ Tư: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 09/04/2020

– 9h00: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse chủ sự

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 10/04/2020

– 17h00: Chặng Đàng Thánh Giá trong Nhà Thờ Chính Tòa

– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

THỨ BẨY TUẦN THÁNH – 11/04/2020

– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12/04/2020

– 7h00: Thánh lễ ban sáng do Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng

– 10h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 18h00: Thánh lễ ban chiều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

Nguồn: WTGPHN

Bài viết liên quan