Thông Tin

Các Giám mục Đức ủng hộ việc hiến tặng nội tạng

Các giám mục Công Giáo Đức đã đưa ra một tuyên bố khuyến khích sự hiến tặng nội tạng con người, miễn là điều này chỉ xảy ra sau khi người hiến tặng đã chết thực sự.

Tuyên bố, được viết rõ ràng là để chống lại các áp lực công khai trong xã hội chống lại việc hiến nội tạng. Bản tuyên bố đã được chuẩn bị bởi Ủy ban giáo lý của Hội Đồng Giám Mục Đức. Trong lời tựa của các tài liệu dài 30 trang, Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, cho biết việc hiến nội tạng là một “hành động quảng đại vì lòng bác ái.”

Tài liệu của các giám mục nói rằng khi não đã chết, được định nghĩa như là sự chấm dứt vĩnh viễn tất cả các chức năng não, một người có thể được coi là chết và chỉ khi ấy việc hiến tặng mới có thể được thực hiện.

Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng việc hiến nội tạng phải là tự nguyện, và pháp luật phải yêu cầu “thể hiện sự đồng ý bằng văn bản.”

Đặng Tự Do

(vietcatholic.org)

Bài viết liên quan