Thông Tin

CÔNG BỐ TỰ SẮC VỀ CÁC THẨM QUYỀN TRONG LÃNH VỰC KINH TẾ TÀI CHÁNH

CÔNG BỐ TỰ SẮC VỀ CÁC THẨM QUYỀN TRONG LÃNH VỰC KINH TẾ TÀI CHÁNH

VATICĂNG: Sáng hôm qua (9-7) ĐTC đã cho công bố Tự sắc về các thẩm quyền trong lãnh vực kinh tế tài chánh của Toà Thánh.

Tự sắc đã được ký ngày mùng 4 tháng 7 bổ túc cho việc cải tố các cơ quan đặc trách viêc kiểm soát, canh chừng và điều hành các tài sản của Toà Thánh. Mở đầu Tự Sắc ĐTC viết: “Các tài sản tạm thời mà Giáo Hội sở hữu được chỉ định cho viêc theo đuổi các mục đích của Giáo Hội là việc thờ phượng, trợ giúp hàng giáo sĩ, làm việc tông đồ và các công tác bác ái, đặc biệt trong việc phục vụ người nghèo. Vì thế, Giáo Hội cảm thấy có trách nhiệm phải rất chú ý để việc quản trị các tài nguyên kinh tế luôn phục vụ các mục đích này. Vì lý do đó Toà Thánh đặc biệt lưu tâm sự canh chừng việc quản trị tài sản của mình. Để đạt mục đích ấy ngày 24 tháng hai năm 2014 với Tự sắc “Fidelis dispensator et prudens” tôi đã thành lập 3 cơ quan mới là : Hội đồng kinh tế, Văn phòng thư ký Kinh tế và Văn phòng Tổng giám sát, bằng cách thiết định các nhiệm vụ chuyên biệt của tùng cơ quan. Tiếp theo đó ngày 22 tháng 2 năm 2015 tôi đã phê chuẩn thử nghiệm các Quy chế của các cơ quan nói trên.

Kinh nghiệm thực thi các Quy chế này đã minh nhiên việc cần thiết can thiệp liên quan tới việc giải thích đúng đắn và áp dụng cụ thể, dưới ánh sáng các nhiệm vụ nền tảng đã thiết định trong tự sắc Fidelis dispensator et prudens. Đặc biệt cần đề ra các đường nét rõ ràng hơn liên quan tới các lãnh vực hoạt động liên hệ giữa Văn phòng thư ký Kinh tế và việc Quản trị Tài sản của Toà Thánh, kiểu tiến hành và phối hợp của chúng với nhau.

Với lá thư này, bằng cách minh xác những gì đã thiết định và thay đổi những gì cần tu chính, tôi có ý nêu bật việc chỉ dẫn nền tảng cần tách rời một cách rõ ràng, không thể lẫn lộn việc quản trị trực tiếp tài sản khỏi việc kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị.

Tiếp đến ĐTC đã xác định việc cần thiết tách biệt các nhiệm vụ giữa việc quản trị Tài sản của Toà Thánh và Văn phòng thư ký kinh tế, trong nghĩa là cơ quan thứ nhất quản trị các tài sản và điều hành tài chánh; trong khi cơ quan thứ hai kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị và điều hành.  Phần còn lại của Tự Sắc liệt kê ra các nhiệm vụ của hai cơ quan này. ĐTC cho biết ngài huỷ bỏ khoản 17 của Quy chế Văn phòng thư ký Kinh tế. Ngài tín thác việc thực thi cho các Bề trên của các cơ quan liên hệ. Các vấn đề nảy sinh sẽ tuỳ thuộc các quyết định của một vị đặc sứ của ĐTC và các cộng sự viên. ĐTC truyền thi hành tất cả những gì đã thiết định và công bố trên báo Quan sát viên Roma, trước khi được công bố trong sưu tập các tài liệu Tông Toà  (SD 9-7-2016)

Linh Tiến Khải

Bài viết liên quan