Theo dự kiến, vào lúc 09h00 ngày 14 tháng 08 năm 2023, Đức giám mục giáo phận Long Xuyên sẽ truyền chức phó tế cho 05 tu sĩ của Dòng Thánh Gia có tên dưới đây. Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội dòng, đặc biệt các tiến chức Phó tế.

Bài viết liên quan