Thông Tin

Đức Thánh Cha gặp Ủy ban quốc gia Italia về đạo đức sinh học

Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban quốc gia Italia về đạo đức sinh học 

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28-1-2016, dành cho 45 thành viên Ủy ban quốc gia Italia về đạo đức sinh học, ĐTC kêu gọi đừng để cho việc áp dụng các kỹ thuật sinh học làm thương tổn phẩm giá con người.

 Ủy ban này được thành lập cách đây 25 năm tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhận xét rằng ”Ủy ban quốc gia về đạo đức sinh học đã nhiều lần bàn về việc tôn trọng sự toàn vẹn của con người và bảo vệ sức khỏe từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, xét nhân vị trong sự đặc thù, và luôn luôn như một mục đích, và không bao giờ coi họ chỉ là một phương tiện.”

 Ngài nhấn mạnh rằng: ”Nguyên tắc luân lý này thật là điều căn bản cả trong việc áp dụng kỹ thuật sinh học trong lãnh vực y khoa, các kỹ thuật này không bao giờ được sử dụng có hại cho phẩm giá con người, và càng không thể để cho những mục tiêu công nghệ và thương mại hướng dẫn”.

 ĐTC cũng khuyến khích Ủy ban quốc gia Italia về đạo đức sinh học thực hiện những nghiên cứu đa ngành về các nguyên nhân làm suy thoái môi trường, đề ra những hướng đi trong các lãnh vực liên quan đến các khoa sinh học, để khích lệ những biện pháp bảo tồn và chăm sóc môi sinh.

 Ngài không quyên khích lệ Ủy ban quan tâm đến đề tài khuyết tật và tình trạng những người dễ bị tổn thương bị gạt ra ngoài lề trong một xã hội nhắm tới sự cạnh tranh và đẩy mạnh tiến bộ. Đây là thách đố làm sao chống lại nền văn hóa gạt bỏ, được biểu lộ qua nhiều hình thức, trong đó có sự đối xử với các phôi thai người như những chất liệu có thể loại bỏ, và trường hợp những người bệnh và người già gần chết bị gạt bỏ.

 Sau cùng ĐTC cầu mong có sự đối chiếu quốc tế rộng lớn hơn để đạt tới sự hòa hợp các tiêu chuẩn và những qui luật về các hoạt động sinh học và y khoa, những qui luật biết nhìn nhận các giá trị và các quyền căn bản, tuy rằng các hoạt động trên đây là điều phức tạp (SD 28-1-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan