Thông Tin

Số lượng người Rửa Tội vào đạo Công Giáo gia tăng nhanh hơn là dân số toàn cầu

VATICAN CITY ( Catholic News Service) — Theo thống kê của Tòa Thánh số lượng người Rửa Tội vào đạo Công Giáo gia tăng nhanh hơn là dân số toàn cầu.

Mặc dầu con số các linh mục đã gia tăng trên toàn thế giới, số các linh mục lại hơi giảm đi tại Âu Châu và Đại Dương Châu, theo Văn Phòng Thống Kê của Tòa Thánh.

Các con số trên đây đã được trình bầy trong Niên Giám Giáo Hoàng 2016 (Annuario Pontificio 2016), à sẽ được đăng trong Niên Giám Thống Kê của Giáo Hội, và sẽ cho biết các con số chi tiết về nhân sự của Giáo Hội, đời sống Bí Tích, các giáo phận và các giáo xứ tính đến ngày 31 tháng 12, 2014.

Con số các người Công Giáo được rửa tội đã lên tới 1,27 tỉ hay 17,8 % dân số hoàn cầu, theo báo cáo của văn phòng thống kê ngày 5 tháng 3.

Niên giám ghi nhận một sự gia tăng “không mạnh lắm” là 2% tại Âu Châu. Trong khi dại lục này lại là quê hương của gần 40% dân số Công Giáo toàn cầu, con số phần trăm của các người Công Giáo hiện đang sống tại Âu Châu đã từ từ thuyên giảm trong chín năm qua.

Tuy nhiên, ngọai trừ Đại Dương Châu, con số người Công Giáo được rửa tội đã gia tăng nhanh hơn dân số toàn cầu tại tất cả các đại lục.

Báo cáo cho hay: “Đại lục Châu Phi vẫn chắc chắn là đại lục có sự gia tăng lớn nhất; con số người Công Giáo tại Châu Phi đã gia tăng 41%, trong khi con số người Công Giáo tại Á Châu gia tăng 20%.

Số phần trăm người Công Giáo được rửa tội so với dân số nói chung vẩn cao nhất tại Bắc và Nam Phi, nơi họ chiếm “gần nửa” dân số Công Giáo toàn cầu.

Số giám mục trên thế giới tiếp tục gia tăng, hiện đã có 5,237trên toàn thế giới so với 4,841 một năm trước đây.

Tổng số linh mục – triều và dòng – trên thế giới là 415,792, theo thống kê thì con số này “đứng vững”. Con số linh mục gia tăng vững mạnh tại Phi Châu, Á Châu, Trung và Nam Mỹ, trong khi con số linh mục tại Bắc Mỹ, Âu Châu và Đại Dương Âu tiếp tục thuyên giảm.

Con số các thầy phó tế theo báo cáo là — 44,566 — một sự gia tăng trên 1,000 người so với một năm trước.

Con số các nam tu sĩ hơi giảm, từ 55,253 cuối năm 2013 xuống 54,559 vào cuối năm 2014.

Số nữ tu sĩ các dòng tiếp tục giảm mất 10,846 năm 2014. Con số giảm lớn nhất được thấy tại Bắc và Nam Mỹ, Âu Châu và Đại Dương Châu, trong khi tại Phi Châu và Á Châu lại tiếp tục gia tăng

.

Con số các thỉnh sinh làm linh mục — cả triều lẫn dòng – đã đến gia đọan học tiết học và thần học cho thấy hơi giảm. Con số này xuống còn 116,939 cuối năm 2014 so với 118,251 vào cuối năm 2013.

Bác cáo cũng cho hay: Con số các ứng viên đang được đào tạo làm linh mục thay đổi tùy theo Đại Lục. Có một sự “xuyên giảm rõ rệt” về con số này tại Âu Châu và Bắc Mỹ, trong khi “tại Á Châu và Phi Châu lại có sự gia tăng rất mạnh”

Bùi Hữu Thư

(vietcatholic.org)

Bài viết liên quan