Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Toàn văn Sắc lệnh chuẩn nhận Dòng Thánh Gia lên Dòng Giáo sĩ Giáo phận

 

 

 

Bài viết liên quan