Dòng Thánh Gia xin hiệp ý cùng Hội dòng MTG Gò Vấp, Tu huynh J.B Trần Hữu Hạnh cùng tang quyến.

 

Bài viết liên quan