Sinh Hoạt Hội dòng

Nghi thức Tẩn liệm và thánh lễ đưa chân Tu huynh Roland Nguyễn Văn Mộ

Nghi thức Tẩn liệm do linh mục Louis Gonzaga Phạm Thế Nhung – Bề trên Tổng quyền chủ sự.
Thánh lễ đưa chân do linh mục Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán chủ tế, cùng đồng tế có linh mục Louis Gonzaga Phạm Thế Nhung và linh mục Stêphanô Vinh. Mai Trọng Tâm với sự tham dự đông đảo của các tu sĩ dòng Thánh Gia và thân nhân của cố Tu huynh Roland.

Truyền Thông Thánh Gia tổng hợp

Bài viết liên quan